Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések 

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák. A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek az EntSol Hungary Bt.-vel (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 6. 8/50.; adószám: 25389346-1-41; cégjegyzékszám: 01-06-789986), mint eladóval (a továbbiakban: EntSol).

Részletes információ az EntSol-ról a www.agileexamcenter.com weboldalon a “Rólunk” szóló oldalon olvasható.

Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az EntSol-lal.

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést az EntSol-lal. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti a cégnevet és a kapcsolódóan kötelezően kitöltendő adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el. 

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF az Agile Exam Center honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a  jelen ÁSZF tartalmát. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az EntSol által forgalmazott, illetve az EntSol-tól történő termék, szolgáltatás vásárlása során a Vásárló nem jogosult az EntSol szerződéses partnerei, illetve az EntSol által bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a felek között. 

A Vásárló a termékek/szolgáltatások/digitális tartalmak megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja. 

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit. 

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok és szavatosságok

Az EntSol kijelenti és szavatolja, hogy:

1.    A távolsági kommunikáció költsége a Vásárlónak nem kerül felszámításra (Az EntSol nem számít fel további díjat a vásárló internet/telefon szolgáltatójának; ez   azonban nem vonatkozik a szerződéses kiszállítások díjára).

2.    A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket az EntSol-tól, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt az EntSol előre jelezte és azt a Vásárló külön kérte. 

3.    Az EntSol nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben az EntSol folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy a Vásárló megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén, mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről). 

4.    Ellenkező kikötés hiányában, a licenc díja a határozatlan időre szóló licenc szerződés esetén annak teljes időtartamára vonatkozik. 

5.    Az EntSol által működtetett webáruházban található termékek és szolgáltatások árai ÁFA mentesek, feltüntetésre kerülnek az esetleges további törvényben meghatározott fizetési kötelezettségek (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat. 

6.    A Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni indoklás nélkül (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):  

               i.        az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);

             ii.        az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén);